Dr. Jonida Xhyra-Entorf: Përkthyese dhe mësuese për gjuhët shqip dhe gjermanisht
 

Përkthime me shkrim


Përkthime me shkrim

Përkthimi me shkrim nënkupton transmetimin e një materiali (kryesisht të shkruar) nga një gjuhë që shërben si pikënisje në një gjuhë tjetër të synuar. Një përkthim cilësor i fiksuar me shkrim kushtëzon domosdoshmërisht jo vetëm të kuptuarit e përmbajtjes, por edhe korrektësinë dhe dhuntinë e të shprehurit gjuhësor.


Përkthimet e dokumenteve dhe certifikatave që ofroj unë ruajnë me rigorozitet edhe paraqitjen formale, gjë që e rrit ndjeshëm pranueshmërinë e tyre tek autoritetet përkatëse.


Unë ju ofroj një spektër të gjerë përkthimesh nga fusha të ndryshme, të cilat përkthehen personalisht prej meje.


Unë mund të përkthej për ju ndër të tjera:

»

Dëftesa, certifikata e vërtetime zyrtare të ├ždo lloji (përkthimet ruajnë besnikërisht formatimin fillestar dhe vulosen me vulën e betimit)

»

Të gjitha llojet e korrespondencës

»

Projekte, referate, botime

»

Broshura, udhëzues për përdorimin e aparateve ose të medikamenteve etj.

»

Faqe në internet

...e të tjera materiale sipas kërkesës.


Cilësia e përkthimeve të ofruara garantohet edhe nga mundësia e këshillimit me një specialist për fushat e mëposhtme:

»

Kimi industriale

»

Juridiksion

»

Mjekësi dhe farmaci

»

Politikë

»

Ekonomi dhe financë

»

Shkenca shoqërore e sociale

...dhe për fusha të tjera sipas kërkesës.


Në rast se keni pyetje të tjera ose dëshironi një ofertë konkrete, ju lutem më kontaktoni.