Dr. Jonida Xhyra-Entorf: Përkthyese dhe mësuese për gjuhët shqip dhe gjermanisht
 

Mësimi i gjuhës


Mësimi i gjuhës

Një integrim në Europë nuk mund të mendohet pa marrë parasysh shumëgjuhësisë dhe kulturat rajonale europiane, të cilat deri para pak kohësh ishin pak ose aspak të njohura. Kjo perspektivë përforcon dhe pozitën e gjuhës shqipe brenda kuadrit europian.

Unë zotëroj një përvojë disavje├žare në mësimdhënien e shqipes si gjuhë e huaj në bashkëpunim me universitete e institucione të ndryshme. Dija e fituar në praktikë në mësimdhënien e gjermanishtes si gjuhë e huaj, shfrytëzimi i vazhdueshëm i literaturës së specializuar dhe mbrojtja e titullit shkencor në fushën e semantikës e plotësojnë më mirë përvojën e mësipërme.

Në mësimin e gjuhës unë transmetoj në mënyrë metodike njohuri aktive (të folurit) e pasive (të kuptuarit) të gjuhës duke përforcuar natyrisht bazën e njohurive ekzistuese nëse ka të tilla. Varësisht prej gjendjes së njohurive ekzistuese mësimi zhvillohet me ndihmën e librave të ndryshëm për mësimin e gjuhës, teksteve e materialeve të përzgjedhura audiovizive si dhe materialit të konceptuar prej meje. Përmbajtja e kursit dhe shpeshtësia e tij u përshtaten konkretisht nevojave individuale e synimeve të të interesuarve (qofshin këta individë apo grupe).


Në rast se keni pyetje të tjera ose dëshironi një ofertë konkrete, ju lutem më kontaktoni.