Dr. Jonida Xhyra-Entorf: Përkthyese dhe mësuese për gjuhët shqip dhe gjermanisht
 

Honorare

Llogaritja e honorareve varet nga shërbimi i dëshiruar.


Përkthimet me shkrim:
Honorari llogaritet në varësi nga gjatësia, vështirësia dhe qëllimi i përdorimit të materialit që duhet përkthyer. Përllogaritja e gjatësisë së tekstit, bazuar në 55 takte të tastaturës për çdo rresht (si takt konsiderohen jo vetëm shkronjat, por dhe boshllëqet midis tyre), kryhet me ndihmën e një programi special për këtë qëllim. Për çertifikata, vërtetime zyrtare (vulën e betimit) dhe përkthime në sasi të paktë rreshtash ekzistojnë çmime fikse. Në disa raste mund të vendoset për çmimin me marrëveshje.


Përkthimet me gojë:
Llogaritja bëhet mbi bazën e sasisë së orëve ose të ditëve, në varësi nga shkalla e vështirësisë dhe mënyra e përkthimit. Shpenzimet shtesë, ndër të tjera për fjetje, ushqim e transport do t'i shtohen llogarisë sipas të drejtës gjermane.


Mësimi i gjuhës:
Orët e mësimdhënies llogariten sipas kohëzgjatjes, vështirësisë dhe dendurisë. Shpenzimet shtesë, ndër të tjera për fjetje, ushqim, transport e materiale, do t'i shtohen llogarisë sipas të drejtës gjermane.


Kushtet e përgjithshme të biznesit